Bestuur Stichting STAGATHA

Actueel beleidsplan

Stichting STAGATHA
p.a. Heideweg 14
7135 KH HARREVELD
Email: Secretariaat@stagathaharreveld.nl
Kvk: 85312266
RSIN of fiscaalnummer: 863581341

Doelstelling

Stichting STAGATHA heeft ten doel het beheren en onderhouden van de kerk, het parochiecentrum, de pastorie en pastorietuin te Harreveld, zodat deze in een goede staat van onderhoud voor het nageslacht als beschermd monument bewaard zullen blijven. Het bestuur van de stichting zal handelen conform statuten oprichtingsakte. Heeft derhalve geen winstoogmerk en dient het algemeen belang. Zal de ANBI status respecteren in het bereiken van haar doelstellingen.

Te verrichten werkzaamheden

De activiteiten van het stichtingsbestuur zijn gericht op de zorg voor dit monument, t.w. het beheren en in goede staat houden van de kerk en de bijbehorende gebouwen in de ruimste zin van het woord door middel van gepland en incidenteel onderhoud.

Voor de periode 2022 t/m 2027 is er noodzakelijk onderhoud gepland aan

  • Stucwerk binnenzijde, vervanging toegangsdeur en schilderwerk (onderhoudsplan Boerman)
  • Verduurzamen kerkgebouw t.b.v. energielasten

Naast het onderhoud van de beschermde monumenten:

  • kerk rijksmonument
  • pastorie gemeentelijk monument

Zijn de activiteiten ook gericht op het dagelijks openstellen van de kerk en de pastorietuin voor publiek. U kunt hierbij denken aan tentoonstelling van het interieur, bijeenkomsten, lezingen, vrije wandeling in de tuin etc. Alles het algemeen nut dienend.

Op welke wijze verkrijgt STAGATHA de inkomsten om haar doelstelling te bereiken

Stichting STAGATHA ontvangt donaties van bezoekers, acties, jaarlijkse donaties van donateurs en overige giften van fondsen. Zij ontvangt een vrije vergoeding voor het beschikbaar stellen van de ruimte.

Daarnaast verhuurt STAGATHA de pastoriewoningen en de woning Kerkstraat 48. De huurinkomsten die hieruit voortvloeien, na aftrek van kosten, zijn uitsluitend bedoeld om bij te dragen aan het onderhoud van de kerk en de pastorietuin.

Beheer en besteding van het vermogen

De ontvangen donaties, giften en subsidies staan op de bankrekening van STAGATHA bij de Rabobank met rekening nummer NL69RABO 0190302143

Het vermogen is uitsluitend bedoeld voor het onderhoud van de gebouwen, met als uiteindelijk doel de kerk met bijbehorende gebouwen en tuin voor de bewoners van Harreveld te kunnen behouden.

Daarnaast zijn er noodzakelijke kosten als gevolg van een goed beheer van de gebouwen zoals bijvoorbeeld verzekeringskosten en bestuurskosten

Beloning

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers van de stichting STAGATHA gaan voor het behoud van de kerk, pastorie en pastorietuin, zonder dat daar enige beloning tegenover staat.

Publicatie/ website:

De website zal voldoen aan de vereisten voor ANBI. Hierop zal naast de vereiste algemene informatie het beleidsplan, beloningsbeleid, verslag van de uitgeoefende activiteiten worden gepubliceerd en financiële verantwoording worden afgelegd.

Harreveld, 1-6-2022

De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit:

  • René Domhof / voorzitter
  • Maria van Uem-de Mooy / secretaris
  • Hans Weikamp / penningmeester
  • Jan Penterman / bestuurslid
  • Vincent Bokkers / bestuurslid

Jaarcijfers

Als stichting publiceren wij jaarlijks onze jaarcijfers voor een transparante operatie. Een financieel gezond beleid is belangrijk voor ons om het voortbestaan van ons mooie kerkgebouw veilig te stellen. Wilt u daaraan bijdragen? Een (vaste) donatie wordt zeer op prijs gesteld!

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag! Wanneer je ons contactformulier invult, nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.